P   A   P   O         F   U   R   A   D   O

Beltrana foi-se embora com a tartaruga na praia

Mais papo furado!