P   A   P   O         F   U   R   A   D   O

O policial lambia o gato

Mais papo furado!