P   A   P   O         F   U   R   A   D   O

Sicrano quer beijar Carlos

Mais papo furado!